Privatumo politika

Uždaroji akcinė bendrovė „UAB ZOOVETERINARIJOS CENTRAS TOTO“ (toliau – TOTO arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, pripažindama asmens duomenų apsaugos svarbą bei gerbdama kiekvieno duomenų subjekto privatumą, skelbia šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika).
Privatumo politika – tai dokumentas skirtas internetinės svetainės http://klientams.toto.lt/  (toliau – Internetinė svetainė) lankytojams (toliau – Jūs arba Duomenų subjektas). Šioje Privatumo politikoje teikiama informacija apie tai kaip, kokiais būdais bei tikslais mes renkame Jūsų asmens duomenis, kaip jie yra valdomi, kokių priemonių TOTO imasi siekdama užtikrinti asmens duomenų saugumą bei kitais su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais.
Naršydami šioje Internetinėje svetainėje, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Privatumo politikoje pateiktas sąlygas.
1. Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamas sąvokos
1.1. Reglamentas arba BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
1.2. asmens duomenys – bet kokia informacija apie Duomenų subjektą (fizinį asmenį), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
1.3. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.4. duomenų valdytojas – UAB „TOTO“, juridinio asmens kodas 225033960, registracijos adresas Igno Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius;
1.5. duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri mūsų vardu tvarko Jūsų asmens duomenis;
1.6. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;
1.7. trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra Duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
1.8. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
1.9. kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.

2. Kokia yra šios Privatumo politiko apimtis?
Ši Privatumo politika apima tuos atvejus, kai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti:
2.1. apsilankę mūsų Internetinėje svetainėje;
2.2. apsilankę mūsų socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz., „Facebook“ paskyroje „veterinarijosklinikaTOTO“ adresu https://www.facebook.com/veterinarijosklinikaTOTO/ 
2.3. dalyvaudami mūsų lojalumo programose, registruodamiesi prizų loterijose, žaidimuose ir konkursuose, pildydami klausimynus bei komentuodami;
2.4. prenumeruodami mūsų naujienlaiškį;
2.5. susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu;
2.6. pirkdami iš mūsų produktus ir paslaugas;
2.7. taip pat tais atvejais, kai mes gauname Jūsų asmens duomenis vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

3. Kokiais principais yra vadovaujamasi tvarkant Jūsų asmens duomenis?
TOTO užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių esminių duomenų tvarkymo apsaugos principų:
3.1. asmens duomenys Jūsų atžvilgiu yra tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
3.2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, arba statistiniais tikslais, nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
3.3. TOTO tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
3.4. jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus bei esant galimybei atnaujinami. Mes įsipareigojame imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
3.5. asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal Reglamento 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo Reglamentu siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
3.6. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
3.7. duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas);
3.8. duomenys perduodami duomenų tvarkytojams ir duomenų gavėjams, kai teisę ir (ar) pareigą tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teisės aktai.

4. Kokius Jūsų duomenys mes tvarkome?
TOTO tvarkomi asmens duomenys bei jų tvarkymo tikslai:
4.1. jums naršant šioje Internetinėje svetainėje bei kituose mūsų socialiniuose tinkluose, mes galime rinkti sekančius Jūsų duomenis: informacija apie Duomenų subjekto naudojamą naršyklę, IP adresas, spustelėtos nuorodos, prieš Internetinę svetainę aplankytos kitos svetainės, vardas, profilio nuotrauka, lytis, ryšiai ir bet kokia kita informacija, kurią klientas sutinka bendrinti naudodamasis trečiųjų šalių svetainėmis (pvz., kai „Facebook“ paspaudžiate „Patinka“);
4.2.atsakydami į Jūsų prašymus, užklausas, komentarus bei kitais būdais aptarnaudami Jus, mes galime rinkti sekančius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, parašas, adresas, telefono numeris, duomenys ryšiui palaikyti, skunde, prašyme ar pareiškime nurodomos aplinkybės, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, kiti skunde, prašyme ar pareiškime nurodyti duomenys (įskaitant ypatingus asmens duomenis);
4.3. pirkimo-pardavimo tikslu, kad pateiktume Jūsų užsakytus produktus ir paslaugas, įskaitant užsakomų produktų ar pavyzdžių siuntimą, mes galime rinkti sekančius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, užsakymų istorija, mokėjimų istorija, informacija apie mokėjimus (t. y. banko duomenys), užsakymų istorija, norų sąrašas, amžius, lytis, informacija apie Jūsų užsakytus produktus ir kita su Jūsų užsakymo vykdymu susijusi informacija;
4.4. jūsų sutikimo pagrindu tvarkydami asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siūlant produktus ir paslaugas: mes galime rinkti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė, užimamos pareigos, pirkimo įpročiai ir prioritetai, pirkimų istorija, mokėjimo informacija (pvz., banko informacija) ir mokėjimų istorija.

5. Kiek laiko mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR bei kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka:
5.1. ssmens duomenys TOTO yra tvarkomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, atsižvelgiant į dokumento ar bylos, kuriuose šie duomenys yra nurodyti, rūšį;
5.2. duomenų subjektų asmens duomenys yra saugomi teisės aktų nurodytais terminais, priklausomai nuo dokumento ar bylos, kuriuose šie duomenys yra nurodyti, rūšies;
5.3. asmens duomenys, pasibaigus jų tvarkymo (dokumentų, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijų saugojimo) laikotarpiui, Jūsų pareikalavimu ar kitais pagrindais, yra sunaikinami tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atkurti;
5.4. nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

6. Kokios yra mūsų pareigos tvarkant Jūsų asmens duomenis?
Vykdydami asmens duomenų tvarkymą, mes įsipareigojame:
6.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą;
6.2. užtikrinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimą;
6.3. įgalioti duomenų tvarkytojus tinkamai tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
6.4. kontroliuoti, kaip asmens duomenų tvarkytojai vykdo jiems nustatytas asmens duomenų tvarkymo pareigas;
6.5. užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones;
6.6. rengti asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius vidinius teisės aktus, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus juos ir prireikus inicijuoti jų pakeitimus;
6.7. skirti už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą atsakingą asmenį;
6.8. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
6.9. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos klausimais;
6.10. pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą tokiam įvykus;
6.11. teikti metodinę pagalbą duomenų tvarkytojams ir TOTO darbuotojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;
6.12. organizuoti mūsų darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės tvarkymo ir apsaugos klausimais;
6.13. vykdyti kitas funkcijas, reikalingas tinkamai įgyvendinti mūsų teises ir pareigas, užtikrinant tvarkomų asmens duomenų saugumą.

7. Kokias Jūs turite teises bei kaip jas įgyvendinti?
TOTO užtikrina tinkama visų Jūsų, iš BDAR bei kitų asmens dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų kylančių, teisių įgyvendinimą:
7.1. duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis (jeigu jos leidžia tinkamai identifikuoti asmenį) patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę:
- gauti iš mūsų patvirtinimą̨, ar su juo susiję̨ asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, Duomenų subjektas turi teisę neatlygintinai susipažinti su TOTO tvarkomais jo duomenimis ir gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams yra ir per vienerius metus buvo teikiami;
- reikalauti, kad mes nepagristai nedelsdami ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
- pateikdamas papildomą pareiškimą̨ reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Duomenų subjekto asmens duomenys;
- reikalauti, kad TOTO nepagrįstai nedelsdama ištrintų su juo susijusius asmens duomenis;
- reikalauti, kad mes apribotume duomenų tvarkymą;
- gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė mūsų įmonei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų̨ valdytojui;
- nesutikti, kad TOTO įmonėje būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus tuos atvejus, kai mes pagal įstatymus esame įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
7.2. mes įsipareigojame sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
- valstybės saugumą ar gynybą;
- viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą ir nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
- svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
- tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
- Jūsų pačių ir/arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
7.3. aukščiau nurodytos Duomenų subjekto teisės gali būti apribotos tais atvejais, kai TOTO pagal įstatymus yra įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir šie teisės aktai nenumato nustatytų teisių realizavimo. Aukščiau nurodytos Duomenų subjekto teisės taip pat gali būti apribotos tais atvejais, kai TOTO nėra kompetentinga vykdyti Jūsų prašymo. Šiais atvejais mes pateikiame motyvuotą atsisakymą vykdyti Jūsų prašymą bei nurodome kompetentingą svarstyti Jūsų prašymą adresatą;
7.4. teikiama informacija ir visi pranešimai bei visi veiksmai yra nemokami. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime:
- imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
- galime atsisakyti imtis veiksmų pagal Duomenų subjekto prašymą.
7.5. TOTO tenka pareiga įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas;
7.6. duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo teises, TOTO išnagrinėja ir atsakymą pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi. Atsakymas pateikiamas valstybine kalba Duomenų subjekto pasirinktu būdu (paštu, asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis);
7.7. kilus abejonių dėl Duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų teisingumo arba tvarkymo teisėtumo, TOTO sustabdo šių duomenų tvarkymo veiksmus bei atlieka šių asmens duomenų teisingumo ir tvarkymo teisėtumo patikrinimą;
7.8. jeigu yra nustatoma, kad Duomenų subjekto asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, mes nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo šios aplinkybės sužinojimo dienos, juos ištaisome, patiksliname ar papildome;
7.9.jeigu yra nustatoma, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, mes nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės sužinojimo dienos, sunaikiname neteisėtai ir nesąžiningai tvarkomus Jūsų duomenis ar sustabdome tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kol bus ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs asmens duomenys ar asmens duomenys bus sunaikinti;
7.10. Apie Duomenų subjekto prašymu arba mūsų iniciatyva ištaisytus ar sunaikintus Duomenų subjekto asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus mes informuojame asmens duomenų gavėjus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio Duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
7.11. mes užtikriname, kad visa reikalinga informacija Jums būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
7.12. jūs galite skųsti mūsų veiksmus ir/arba neveikimą, susijusį su Jūsų teisių įgyvendinimu, Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai per ADTAĮ nustatytus terminus.

8. Slapukai ir panašios technologijos
Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas (toliau – Slapukai), kad pagerintume savo produktus ir Jūsų patirtį mūsų Internetinėje svetainėje:
8.1. slapukai tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Slapukai gali rinkti duomenis apie Jūsų apsilankymų skaičių, peržiūrėtus puslapius, Internetinėje svetainėje atliekamus veiksmus, šių veiksmų datą ir laiką, taip pat Jūsų apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Šiems veiksmams atlikti savo svetainėje naudojame Google Analytics;
8.2. jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus: jums įėjus į Internetinę svetainę, pamatysite pranešimą, informuojantį apie Slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus naudojami;
8.3. jūs taip pat galėsite išjungti Slapukus, naudodami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite Slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, jūs galite negalėti visa apimtimi pasinaudoti kai kuriomis Internetinės svetainės funkcijomis;
8.4. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Internetinėje svetainėje, labiau suprasti Jūsų poreikius bei siekiant teikti kokybiškas, mes naudojame šiuos Slapukus:

Slapuko pavadinimas

Funkcija

Galiojimo terminas

Naudojami duomenys

Google Analytics (analytics.js)

_ga

Naudojama atskirti svetainės lankytojus

2 metai

Kliento ID

_gid

Naudojama atskirti svetainės lankytojus

24 valandos

Atsitiktinai sugeneruotas ID

_gat

Naudojamas išsiunčiamų užklausų kiekio ribojimui

1 minutė

-

8.5. daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org , www.google.com/privacy_ads.html , ir https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

9. Kontaktai
Su šia Privatumo politika ir/arba bendrai su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galite kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais:
UAB „TOTO“
juridinio asmens kodas: 225033960
registracijos adresas: Igno Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Duomenų valdytojo iniciatyva ir/arba keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą, TOTO šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Privatumo politika turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus;
10.2. Privatumo politika ir jos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje Internetinėje svetainėje dienos.

Atnaujinimo data: 2023-03-01Prisijungti

Jau esate "TOTO" klientas, bet niekada nesinaudojote savitarna?

Prisijunkite prie savo paskyros pasinaudodami slaptažodžio priminimu

Slaptažodžio priminimas

Norite tapti “TOTO” klientu?

Susikurkite prisijungimus ir užsiregistruokite vizitui arba gaukite informaciją apie savo augintinio sveikatą greičiau ir patogiau! Jūsų “TOTO”!

Registruotis čia
I. Šimulionio g. 5, LT-04330 Vilnius